POHODNIŠTVO&KOLESARJENJE giz

POHODNIŠTVO&KOLESARJENJE giz

Ustanovna pogodba združenja za pohodništvo je bila podpisana 12.3.2008.

V sredini maja 2008 smo prejeli sklep Okrožnega sodišča v Kranju o vpisu ustanovitve subjekta POHODNIŠTVO, združenje za pohodništvo, gospodarsko interesno združenje, v skrajšani obliki POHODNIŠTVO giz pod številko Srg 2008/17460 dne 17.4.2008. Istočasno smo prejeli Notarski zapis potrditve pogodbe o ustanovitvi gospodarsko interesnega združenja Pohodništvo giz v 12 originalih. Po enega so prejeli ustanovitelji (11), eden je ostal na sedežu združenja.

Člani – specializirane namestitve za pohodništvo in ali kolesarjenje - 30 podjetij

Strateški partner – Spirit (STO)

Partnerji v združenju:

Turizem Bled, Bohinj, Kranjska Gora,Rdovljica, LTO Bovec, Sotočje, Zavod za turizem Maribor, Brda, Logarska dolina doo, TNP, PZS, TZS, Zavod za gozdove Slo, RRA Koroška,RDO Severno goriška, RDO Gorenjska, Zavod za turizem Zasavje, Zavod za turizem in podjetništvo Krško, Zavod za turizem Blegoš, TIC Ajdovščina, TD Jezersko,

Skupaj s Sprit je bil podpisan

1. Sporazum o prevzemu aktivnosti Nacionalnega sekretariata

Mednarodnega projekta – poti Via Alpina    - od Monaca doSlo (8 držav)

Sporazum o partnerstvu med STO, Pohodništvo giz in združenjem La

Grande Traversee des Alpes v projektu VIA ALPINA za 2008, 2009-2013

2. Pogodba o sodelovanju pri pripravi študije Tematske poti – trasiranje,

Označevanje in vzdrževanje . Projekt skupaj s ZGS, TZS, PZS in delno MOP

3. Dogovor o izvajanju operativnih aktivnosti koordinacije in delno marketinga

za mednarodno daljinsko pot Alpe Adria TRail

Tri glavne skupine dejavnosti združenja:

 • razvoj, splošno
 • promocija
 • trženje

 

Razvoj, splošno

Priprava projekta skupaj z Evropawanderhotels in Tirol Wanderhotels poenotenih kriterijev specializacije za pohodniške:

 • nastanitve
 • poti
 • kraja ali vasi
 • destinacije

Vključitev v marketinške aktivnosti preko kataloga in portala Europawanderhotels.

Označevalni sistem – turistično tematske poti

Koordinacija skupine sestavljene s predstavnikov MOP, MKGP, STO, Direktorata za turizem, Zavoda za gozdove, Zveze za nordijsko hojo, TZS in Pohodništvo giz in priprava predloga predpisov za ureditev označevanja, vzdrževanja in financiranja le teh. Sodelovanje pri pripravi študije o Tematskih pohodniških poteh, ki bo bo prinesla tudi predlog rešitev glede označevanja , vzdrževanja in financiranja.

Komercialno vodenje v pohodništvu in kolesarjenju

Dokončna ureditev razmerij med gorskimi in planinskimi vodniki ter vodniki po gozdno učnih poteh, parkovnimi vodniki: področja vodenja , primerjalni ceniki, doizobraževanja s področja turističnih znanj, zavarovanja , vzpostavitve enotne evidence ter posredovanje ažurnih podatkov komercialnih vodnikov vsem zainteresiranim agencijam TIC-em, destinacijam…

Skupaj s PZS oblikovanje novega programa turistično kolesarski vodnik

Dokončno oblikovanje sistema ključnih daljinskih  njihova umestitev v aktivnosti promocije

Pool pohodniške opreme

Vzpostavitev sistema nakupa pohodniške opreme za člane in partnerje združenja.

Povezovanje z drugimi asocijacijami

V smislu optimizacije poslovanja oz stroškov se preuči možnosti sodelovanja v okviru tega združenja s produktnim povezovanjem v kolesarjenju, malih hotelih, Zbornico gorsko turističnih centrov, PZS- hoja in kolesarjenje, Zvezo za nordijsko hojo Slo, agencijami ter na mednarodnem nivoju z Europawanderhotels, Tirolwanderhotels, Kolesarsko zvezo Slovenije,TNP

Nacionalni sekretariat Via Alpina

Iskanje možnosti financiranja aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja z drugimi nacionalnimi sekretariati in seveda razvijati ponudbo in prodajne pakete ob poti Via Alpina ter ažurirati stanje označitve na terenu.

Podeljevanje in nadzor standardov specializacije za pohodništvo in kolesarjenje

Izboljšati stanje kvalitete storitev specializiranih pohodniških in kolesarskih  nastanitev s kontrolo obstoječega stanja ter lobiranja za vključitev vseh specializiranih nečlanov v združenje.

Izobraževanje

Dvakrat letno izobraževanje na temo  kvalitete storitev v specializiranih objektih.

Od tega ena študijska tura v tujino na ogled dobrih praks s področja specializacije nastanitev in destinacij

Promocija

 1. tiskani mediji: katalgi: Pohodništvo v Sloveniji, Kolesarjenje v Sloveniji, karte:  Kolesarjenje v Sloveniji,  Via Alpina v Sloveniji
 2. digitalni mediji: www.hiking-biking-slovenia.com, FB,
 3. specializirani sejmi: v Nemčiji, Benelux, Velika Britanija, Francija, Slvenija
 4. Študijske ture novinarjev in agencij
 5. Soorganzacija borze aktivnega oddiha Natour
 6. Piar v Slo in tujini

Trženje

 1. Oblikovanje integralnih paketiov pohodništva in kolesarjenja